gra plakat rev3v1poziomo

Powracamy do 100-lecia niepodległości Polski. Zapraszamy do udziału w grze ulicznej „100 lat wolnej Polski”, która odbędzie się 24 listopada 2018 r.

Start z dowolnego miejsca w Opolu 24 listopada br. o godz. 10.00. Niezbędne wyposażenie to: dobry humor, otwarty umysł, naładowany telefon z dostępem do Internetu, możliwością obsługi portalu Facebook oraz wykonywania i przesyłania zdjęć.

Trzyosobowe drużyny, szukając kolejnych punktów kontrolnych, będą odkrywać zapomniane historie z przeszłości Polski i Opola. Spróbujemy zwrócić uwagę na lokalne wydarzenia i postaci, które dzięki swojej działalności przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Gra adresowana jest do studentów
opolskich uczelni oraz pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych Opola i Opolszczyzny. Więcej informacji i regulamin gry można znaleźć poniżej.

Nie musisz być chodzącym podręcznikiem do historii!

Zbierz grupę 3 osób i włącz się do zabawy!

Wypełnij formularz rejestracyjny      przycisk rejestracja

W grze weźmie udział 10 pierwszych zgłoszonych drużyn!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

1 miejsce po 200 zł dla każdej osoby w zespole

2 miejsce po 100 zł dla każdej osoby w zespole

3 miejsce po 50 zł dla każdej osoby w zespole

Na wszystkich uczestników czeka ciepły poczęstunek i sejmowe nagrody pocieszenia.

Organizatorem gry ulicznej „100 lat wolnej Polski” s

ą: Biuro Poselskie PiS Antoniego Dudy i Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do zabawy!

gra plakat rev3v1mały

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin gry miejskiej „100 lat wolnej Polski”.

                                            

 • 1. Postanowienia Ogólne

      Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w grze miejskiej

 1. „100 lat wolnej Polski”, zwanej dalej Grą.
 2. Organizatorem Gry jest Biuro Poselskie PiS Antoniego Dudy i Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu, nazywani dalej Organizatorem.
 3. Celem gry jest nabycie przez uczestników wiedzy nt. 100-lecia niepodległości i lokalnej historii Opola.
 • 2.Uczestnicy Gry

      Uczestnikami gry mogą być studenci opolskich uczelni oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Opola i Opolszczyzny.

 1. Warunkiem udziału w Grze jest:
 • posiadanie przez Lidera konta na portalu społecznościowym Facebook;
 • rejestracja 3-osobowej drużyny poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie Organizator: www.duda-antoni.pl/;
 • otrzymanie drogą mailową potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 • dodanie do znajomych przez Lidera drużyny wskazanego profilu Facebook Gry (nazwa profilu do dodaniazostanie przesłana mailowo).
 1. Limit to 10 drużyn przewidzianych do udziału w rozgrywce.
 2. Każda drużyna wybiera podczas rejestracji "Lidera", który jest osobą upoważnioną
  do kontaktu z Organizatorem.
 3. Rejestracja drużyn kończy się maksymalnie 24 godziny przed startem Gry. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu do Gry decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji Uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w Grze
  na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, potwierdzają zapoznanie
  się z Regulaminem oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Gry. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest organizator. Każdy uczestnik Gry posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane te zbierane są na potrzeby rekrutacji i przeprowadzeni Gry.
 5. Uczestnicy Gry poprzez rejestrację wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz przesłanych w ramach Gry materiałów poprzez zamieszczenie ich na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
 6. W Grze nie mogą brać udziału osoby wykonujące czynności związane z organizacją rozgrywki i ich rodziny, w tym pracownicy Organizatora i ich rodziny oraz osoby współpracujące
  z Organizatorem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło i ich rodziny.
 • 3.Zasady Gry
 1. Gra odbędzie się w Opolu 24 listopada 2018 r.
 2. Cała rozgrywka prowadzona będzie z wykorzystaniem komunikatora dostępnego na portalu Facebook.
 3. Każda z drużyn startuje z dowolnego miejsca w Opolu, między godz. 10.00 a 10.30.Czas trwania rozgrywki dla każdej drużyny wynosi maksymalnie 3 godziny.
 4. Liderzy poszczególnych drużyn podczas rozgrywki będą otrzymywać na wskazany przy rejestracji profil zdjęcia oraz zadania do wykonania.
 5. Początkiem Gry a jednocześnie godziną startu danej drużyny, będzie godzina przesłania przez Organizatora do Lidera drużyny na wskazany wcześniej profil Facebook kolażu zdjęć punktów kontrolnych.
 6. Zadanie drużyny polega na tym, aby dotrzeć do 8 miejsc – punktów kontrolnych (widocznych na przesłanych zdjęciach), a następnie odesłać na profil Facebook Organizatora własnoręcznie wykonaną czytelną fotografię całej drużyny na tle punktu kontrolnego.
 7. Zdjęcie powinno być zrobione z możliwie podobnej perspektywy, co zdjęcie punktu przesłane przez Organizatora.
 8. Po przesłaniu na profil Facebook Organizatora prawidłowo wykonanego zdjęcia całej drużyny na tle punktu kontrolnego, lider drużyny otrzyma na swój profil Facebook zadanie konkursowe.
 9. Następnie drużyna rozwiązuje wspólnie zadanie i rozwiązanie przesyła do Organizatora.
 10. Lider drużyny przesyła zdjęcie z realizacji zadania lub rozwiązanie zadania na profil Facebook Organizatora. Po przesłaniu rozwiązania drużyna może kontynuować Grę.
 11. Wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie odszuka największą liczbę punktów kontrolnych i poprawnie zrealizuje zadania.
 12. W przypadku, gdy któraś z drużyn nie odnajdzie wszystkich punktów kontrolnych o jej wyniku końcowym decyduje czas przesłania zdjęcia z ostatniego wykonanego zadania. Przy wyniku takiej drużyny zamieszczona zostanie adnotacja, informująca o fakcie nieodwiedzenia wszystkich punktów kontrolnych, w efekcie czego drużyna zostanie sklasyfikowana
  na miejscu poniżej drużyn, które zaliczą wszystkie punkty kontrolne.
 13. Czas początkowy to godzina otrzymania kolażu zdjęć na profilu Facebook Lidera zgłoszonej drużyny. Czas końcowy to godzina otrzymania przez Organizatora zdjęcia z realizacji ostatniego zadania.
 14. Uczestnicy Gry mogą korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy a sposób przygotowania do Gry i realizacji zadań, zależy tylko i wyłącznie od drużyny, jej pomysłowości i kreatywności.
 15. Uczestnicy podczas Gry mogą poruszać się wyłącznie pieszo i pokonują trasę zgodnie
  z zasadami ruchu drogowego.
 16. W przypadku naruszenia przez członka drużyny lub całą drużynę niniejszego Regulaminu, złamania zasad ruchu drogowego, zasad fair play, utrudniania gry innym drużynom, Organizator ma prawo wykluczyć drużynę z Gry (wymagane jest udokumentowanie wykroczeń w formie filmu lub zdjęcia).
 17. Zabrania się wykorzystywania materiałów, do których prawa są w posiadaniu innych osób
  i podmiotów niż Uczestnik gry oraz publikowania treści i materiałów wulgarnych, niecenzuralnych, godzących w dobre imię innych osób i podmiotów oraz powszechnie uważanych za obraźliwe.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich treści niezgodnych z Regulaminem.
 19. Każdy z Uczestników Gry powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział
  w Grze.
 20. Każda drużyna powinna być zaopatrzona w sprzęt w postaci telefonu/tabletu lub innego urządzenia, umożliwiającego wzięcie udziału w rozgrywce (m.in. łączność z Internetem, obsługa portalu Facebook, wykonywanie i przesyłanie zdjęć).
 21. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu rozgrywki w miejscu i o godzinie wskazanych przez Organizatora.
 22. Wyniki Gry są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 • 4.Nagrody
 1. Dla członków drużyn, które zajmą w rozgrywce I, II i III miejsca, przewidziane są nagrody, którymi będą karty podarunkowe o wartości:
 • I miejsce: 3x 200 zł;
 • II miejsce: 3x100 zł;
 • III miejsce: 3x 50 zł

- uprawniające do zakupu towarów lub usług w jednym ze sklepów zlokalizowanych
na terenie Opola , który ma w swojej ofercie szeroki wybór książek, gier komputerowych, podręczników, płyt CD/DVD, itp.

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Nagrody zostaną przekazanezwycięzcom w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą przez 14 dni od daty ogłoszenia wyników Gry, prawo Zwycięzcy do nagrody wygasa.

 

 • 5.Postanowienia Końcowe

 

 1. Regulamin Gry zamieszczony został na stronie internetowej www.duda-antoni.pl
  oraz dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
  Zmieniony Regulamin zamieszczony zostanie na stronie internetowej i obowiązuje od momentu jego zamieszczenia.Dalsze uczestnictwo w Grze, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na dokonaną zmianę Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Gry niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu
  lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody, a także za treści publikowane przez Uczestników Gry.
 4. Decyzje Organizatora są ostateczne, Uczestnikom nie przysługuje prawo odwoływania
  się i wnoszenia reklamacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Gry bez podania przyczyn.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu
  oraz rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego.